تعبیر خواب خرگوش - دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله مدیریت ناب، با تعبیر خواب خرگوش، تعبیر خواب خرگوش سفید، تعبیر خواب خرگوش سیاه، تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش، تعبیر خواب کشتن خرگوش، تعبیر خواب بچه خرگوش و... همراه ما باشید

تعبیر خواب خرگوش - دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می شود که معمولا روانشناسان برای حل مسائل روحی به بررسی خواب ها می پردازند. مجموعه تعبیر خواب خبرنگاران با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب ها به این موضوع پرداخته است.

عناوین اصلی مطلب عدم نمایش

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب پوست خرگوش

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش

تعبیر خواب بچه خرگوش

تعبیر خواب کشتن خرگوش

تعبیر خواب خرگوش سفید

تعبیر خواب خرگوش سیاه

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

تعبیر خواب دریافت خرگوش

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که:

خرگوش: امیال جسمانی، لطافت و نرم خویی، گاهی ما را به عنوان قربانی به تصویر می کشد. شاید به دلیل اینکه خرگوش مدام قربانی درندگان می شود، در رویاها همچون قربانی ظاهر می شود تا نمایانگر لطمه هایی باشد که رویابین از بخش های شکننده و آسیب پذیر شخصیتی اش می خورد، احساس اینکه کسی در تعقیب رویابین است، وجود کودک وار و آسیب پذیر رویابین.

اگر در رویا خرگوش شکار می کردید: عناصر یا صفاتی از شخص یا دیگری مورد انتقاد، تعقیب و حمله قرار گرفته است، تا حدی که او را از پای در خواهد آورد، غریزه سلطه جویی.

خرگوش دست آموز: نیاز به محبت، مراقبت و نوازش، برخوردهای ملایم و مهربان، احساس مسئولیت.

لانه خرگوش: پسرفت و به قهقهرا رفتن، در خود فرو رفتن، در ناخودآگاه غرق شدن، تلاش برای فرار از مسائل با دور زدن آن ها

خرگوش در باغچه یا باغ شما: حمله ناگهانی به منابع شما یا رشد شخصیتان

تعبیر خواب خرگوش

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خرگوش دیدن نامبارک و بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.

جابر مغربی گوید: خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب خرگوش خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد و نامبارک است. خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می دهیم و آن کارها به ما لذت می بخشند. در نفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود. اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه تان مقیم می شود و می ماند و ریشه می دواند.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مؤنث مطیع و فرمان برتعبیر می شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می باشد. خرگوش وحشی و بازی گوش می تواند معنی عکس داشته باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

  • دیدن خرگوش از زنان بهره بیند
  • دیدن خرگوش فرزند می یابد یا چیزی به او می رسد راضی می شود

آنلی بیتون می گوید: تعبیر خواب خرگوش، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل.

کارل گوستاو یونگ می گوید: دیدن خرگوش در خوابتان بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. شما به دیدگاهی مثبت در زندگی نیاز دارید. تعبیر دیگر این است که خرگوش نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.

اگر خرگوش در خواب شما می جهد، بیانگر باروری است. دورتان را بچه خواهد گرفت. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است مشابه عدم تعهد باشد و اینکه چگونه از یک چیز به چیز دیگر می پرید. اگر خواب ببینید که خرگوش شما را چنگ می زند یا گاز می گیرد، به این معنی است که نیاز دارید به رابطه شخصی یا زندگی عاشقانه تان توجه بیشتری کنید

تعبیر خواب پوست خرگوش

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

مطیعی تهرانی: خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می دهد که خوب است از او دوری کنید.

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش

ابراهیم کرمانی:

  • اگر بیند که گوشت خرگوش می خورد، دلیل که از زنان میراث یابد.
  • اگر گوشت خرگوش می خورد نعمتی بسیار حاصل کند.

مطیعی تهرانی: خوردن گوشت خرگوش مال حرام است.

لیلا برایت: خوردن گوشت خرگوش نشانه ى سود مالى است.

تعبیر خواب بچه خرگوش

ابن سیرین: اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

تعبیر خواب کشتن خرگوش

جابر مغربی: اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد. اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

آنلی بیتون:

  • دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.
  • اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می کنید، علامت آن است که برای دریافت حق خود به خشونت متوسل می شوید.

تعبیر خواب خرگوش سفید

آنلی بیتون: دیدن خرگوش های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.

کارل گوستاو یونگ: دیدن خرگوش سفید در خوابتان نمادی از سرسپردگی به عشق است. خرگوش سفید، هدایت است که شما را به سمت جهت درست هدایت می کند.

تعبیر خواب خرگوش سیاه

لیلا برایت: دیدن خرگوش سیاه در خواب، نشانه ى شنیدن اخبار ناگوار است.

کارل گوستاو یونگ: دیدن خرگوش سیاه در خوابتان به ترس از صمیمیت و برقراری رابطه اشاره دارد.

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای خوب است و معمولا به سود و منفعت مالی زیاد اشاره دارد. ممکن است در مورد کاری سرمایه گذاری کنید و سود زیادی ببرید.

تعبیر خواب دریافت خرگوش

آنلی بیتون:

  • اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می شوید.
  • اگر خواب ببینید خرگوش ها را دست آموز می کنید، نشانه آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد.
  • برایت مى گوید: اگر خواب ببینید که خرگوشى را گرفته اید، نشانه آن است که با افراد جدیدى همنشین مى شوید.
منبع: setare.com
انتشار: 17 تیر 1400 بروزرسانی: 17 تیر 1400 گردآورنده: mnab.ir شناسه مطلب: 1640

به "تعبیر خواب خرگوش - دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب خرگوش - دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید