بخش خصوصی به شبکه شاد وارد شد

به گزارش مجله مدیریت ناب، دستورالعمل همکاری موسسات خصوصی در شبکه شاد تدوین شد و بر این اساس خدمات افزوده ارائه شده در شبکه شاد برای دانش آموزان رایگان نخواهد بود.

بخش خصوصی به شبکه شاد وارد شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در دستورالعملی نحوه مشارکت بخش خصوصی در سامانه شاد را اعلام کرد و در این زمینه خطاب به استان ها ذکر شده است: مقتضی است حداکثر بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی برای تقویت افزوده های شاد انجام شود تا از این طریق موجبات استفاده هر چه بیشتر و گسترده تر نظام تعلیم و تربیت و دانش آموزان از این سامانه فراهم آید. مسئولیت نظارت دقیق بر روی این دستورالعمل بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان است.

در دستورالعمل نحوه مشارکت در سامانه شاد آمده است: در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور و اهمیت استفاده از استعداد ها و فرصت ها جهت ارتقای قابلیت های نرم افزاری سامانه شاد و همچنین غنی سازی محتوای آموزشی، پرورشی و پژوهشی موجود در این سامانه و به استناد سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور سند چشم انداز 20 ساله کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی همکاری وزارت آموزش و پرورش با بخش خصوصی در بستر شاد در لازم است از سوی دیگر معین چارچوب و حدود این فعالیت ها سبب می شود تا ضمن بهره برداری از مزایای این همکاری، از بروز آسیب های احتمالی آن پیشگیری شود. از این رو مقررات فعالیت بخش خصوصی در سامانه شاد به شرح ذیل خواهد بود:

فصل یک. تعاریف

آموزش تعاملی و کانال های آموزشی برای مدارس رایگان یا با تخیف ویژه

ماده یک. خدمات پایه سامانه شاد، به آن دسته از خدمات آموزشی سامانه اطلاق می شود که به صورت عمومی مورد استفاده کاربران قرار می گیرند این خدمات شامل آموزش تعاملی، تدریس استاندارد دروس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، کانال های متعدد آموزشی، پرورشی و اطلاع رسانی و شاد نما برای تمام کاربرانی که در شاد احراز هویت شده اند یا خواهند شد اطلاق می شود. این خدمات برای مدارس دولتی و غیردولتی یکسان، رایگان یا مشمول تخفیف ویژه خواهد بود.

خدمات آموزشی و پرورشی اهدای بخش خصوصی و سازمان های دولتی در زمره خدمات پایه محسوب می شوند، اما در سامانه شاد هیچ تبلیغی برای ارائه دهنده خدمات پایه صورت نمی پذیرد.

ماده 2. خدمات آموزشی افزوده سامانه شاد، آن دسته از خدمات سامانه هستند که مطابق مقررات مربوطه به مجموعه خدمات پایه اضافه یا جایگزین شده یا بشوند (مطابق با مقررات و سیاست های مرتبط با آئین نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مصوبه جلسه 828 شورای عالی آموزش و پرورش).

کدام بخش ها می توانند با شبکه شاد همراهی کنند؟

ماده 3. مشارکت کنندگان شامل تمام شرکت ها، مدارس و مراکز غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان هستند که بر اساس قوانین و مقررات و این دستورالعمل ظرفیت همکاری با برنامه شاد را دارند.

فصل 2. مقررات عمومی

خدمات پایه شاد برای تمام دانش آموزان رایگان است

ماده 4. استفاده از خدمات پایه سامانه شاد برای تمام دانش آموزان اعم از دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی به صورت یکسان، همگانی و رایگان صورت می پذیرد.

ماده 5. سامانه شاد بستر رسمی آموزش مجازی در وزارت آموزش و پرورش است و به کارگیری هر گونه نرم افزار برای آموزش و پرورش رسمی در فضای مجازی صرفاً در صورت اتصال به سامانه شاد مجاز خواهد بود.

استفاده از خدمات افزوده شاد رایگان نیست

ماده 6. ترافیک مصرفی در هنگام استفاده از خدمات افزوده سامانده شاد، رایگان یا مشمول تخفیف ویژه نخواهد بود.

مدارس دولتی حق اجبار و دریافت وجه برای خدمات افزوده ندارد

ماده 7. در مدارس دولتی دانش آموزان به شکل انفرادی یا گروهی می توانند از خدمات افزوده در شاد استفاده کنند. مدارس دولتی حق اجبار به استفاده یا دریافت وجه جهت استفاده از خدمات افزوده دانش آموزان را ندارند.

فصل 3. ساماندهی سامانه های مدارس غیر دولتی و خاص (تمام مدارسی که به هر دلیل طبق مقررات از دانش آموزان شهریه کامل یا بخشی از شهریه را دریافت می کنند).

مدارس غیر دولتی و خاص می توانند با بخش خصوصی همکاری کنند

ماده 8. مدارس غیر دولتی و مدارس خاص می توانند بر اساس سیاست های آموزشی، پرورشی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و قوانین و مقررات مربوط به خود و این دستورالعمل نسبت به همکاری با بخش خصوصی اقدام کنند.

ماده 9. سامانه های آموزش مجازی تمام مدارس غیر دولتی و مدارس خاص باید در قالب PWA (progressive web App) و مطابق پروتکل فنی و ملاحظات مربوط به سامانه شاد اتصال یابند.

تبصره یک. پروتکل فنی ارتباط سامانه های آموزش مجازی مدارس غیر دولتی و مدارس خاص با سامانه شاد هر سال از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام می شود.

تبصره دو. ارسال اطلاعات سامانه های آموزش مجازی مدارس غیر دولتی و مدارس خاص به سامانه شاد، مطابق پروتکل فنی اعلامی صورت می پذیرد.

فصل 4. سیاستگذاری اجرایی

ماده 10. کمیته ای با ترکیب ذیل، به ریاست مشاور وزیر و مسئول برنامه شاد نسبت به سیاست گذاری اجرایی در خصوص همکاری بخش خصوصی با برنامه شاد اقدام می کند و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد.

مدیر فنی برنامه شاد (دبیرخانه)

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

کننده معاونت آموزش ابتدایی

کننده معاونت آموزش متوسطه

کننده معاونت پرورشی و فرهنگی

کننده معاونت تربیت بدنی و سلامت

کننده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

کننده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کننده مرکز حراست

کننده معاونت حقوقی

دونفر از صاحب نظر های بخش خصوصی به پیشنهاد دبیرخانه و ابلاغ وزیر یا مشاوره وی در شبکه آموزشی دانش آموز

کننده سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی

تبصره 1. در استان ها کمیته ای متناظر و زیر نظر مدیر کل و دبیری رئیس اداره فناوری اطلاعات تشکیل می شود. این کمیته وظیفه دارد تا تقاضا های استانی را ساماندهی و در خصوص آن ها تصمیم گیری کند.

تبصره 2. جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 3. در صورت ارتباط دستور جلسه با سایر واحد ها و معاونت ها، حسب مورد از آن ها یامدعوان دیگر مرتبط دعوت به عمل می آید.

همکاری بخش خصوصی برای تولید محتوای آموزشی و بازی و سرگرمی

ماده 11. زمینه های کلی همکاری مشارکت کنندگان با سامانه شاد عبارتند از: ابزار های آموزشی و سنجشی نظیر lms، پخش زنده، آزمون ساز، محتواساز و...

تولید محتوای آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی

بازی و سرگرمی

سایر موارد به تشخیص کمیته سیاستگذاری

ماده 12. تمام درخواست های همکاری و ارائه خدمت، مصوب کمیته موضوع ماده (10) صرفاً به وسیله فراخوان های محدود یا عمومی ارائه می شود. مدیریت برنامه شاد، درخواست همکاری مشارکت کنندگان را به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز حراست، معاونت حقوقی و حسب مورد شرکت ارتباطات سیار ارسال می کند.

واحد های مذکور موظفند مطابق بند های ذیل در مدت زمان معین شده اظهار نظر کتبی خود را اعلام دارند:

صلاحیت و روایی نرم افزاری و زیرساختی خدمات ارائه شده توسط مشارکت کنندگان به وسیله کارگروهی متشکل از کنندگان شرکت ارتباطات سیار، مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش و مدیریت برنامه شاد بررسی می شود این کارگروه موظف است تا 5 روز کاری پس از دریافت تقاضا نسبت به تایید یا رد صلاحیت اقدام کند.

مطابق آیین نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مصوبه جلسه 828 شورای عالی آموزش و پرورش سازمان پژوهش موظف است تا 7 روز کاری، صحت، کیفیت و روش ارائه ابزار، محتوا، بازی، سرگرمی و سایر محصولات ارائه شده را بررسی کرده و ملاحظات و اصلاحات لازم را اعلام کند.

مرکز حراست نیز موظف است تا 7 روز کاری پس از تصویب کلیات همکاری به امور امنیتی و حراستی شرکت مذکور رسیدگی کرده و ملاحظات مربوط را اعلام کند.

به صورت همزمان لازم است، اداره کل رفاه و پشتیبانی با هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس حداکثر تا 7 روز کاری پس از تصویب کلیات همکاری پیش نویس قرارداد فی مابین وزارت آموزش و پرورش، شرکت یا موسسه مذکور و اپراتور های ذی مدخل را آماده کند.

معافیت این محوصلات از طی فرایند تأییدیه

محصولاتی که در زمان تصویب مقررات دارای مجوز معتبر از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هستند از طی فرآیند های تاییدیه مربوط این ماده معاف خواهند بود.

قرارداد می تواند حساب تقاضای شرکت ها و موسسات طرف قرارداد به امضای سایر تامین کنندگان ترافیک نیز برسد.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف است حداکثر تا دو هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل با همکاری مدیریت برنامه شاد، معاونین آموزشی، معاونت پرورشی و معاونت تربیت بدنی نسبت به بازنگری یا تکمیل فوری استاندارد های اعلام شده از سوی آن سازمان برای خدمات بخش خصوصی اقدام کند.

ممنوعیت استفاده از نشان تجاری خدمات پایه شبکه شاد

ماده 13. شرکت ها و موسسات نمی توانند از نشان تجاری خود در بستر خدمات پایه سامانه شاد استفاده کنند.

فصل 5. رسیدگی به اختلافات

ماده 14. رسیدگی به اختلافات در خصوص قرارداد های منعقده صرفاً درچارچوب ساز و کار مندرج در قرارداد ها صورت می پذیرد.

فصل 6. پشتیبانی و مالی

ماده 15. درآمد بخش مشارکت کنندگان در سامانه شاد، حداقل به وسیله حاصل می شود:

کسب درآمد بخش خصوصی از کاربران و ترافیک اینترنت

دریافت هزینه مستقیم از محل خدمات افزوده از کاربران مطابق مقررات مربوط

دریافت درصدی از درآمد شرکت ارتباطات سیار یا سایر تامین کنندگان اینترنت و اینترانت بابت ایجاد ترافیک به واسطه خدمات ارائه شده در سامانه شاد مطابق قرارداد ها و صورت شرایط های عملکردی مربوط

الگوی مالی چگونگی بهره مندی هر یک از ذینفعان طرف قرارداد از درآمد حاصل از فعالیت مشارکت کنندگان، مطابق جدولی است که به صورت سالانه از سوی وزارت آموزش و پرورش منتشر خواهد شد.

ماده 16. شرکت ارتباطات سیار موظف است گزارش درآمد حاصل از ترافیک مصرفی سامانه شاد را به تفکیک خدمات افزوده و پایه، نوع خدمات و نام شرکت ها و موسسات ارائه دهنده خدمت به صورت ماهانه به وزارت آموزش و پرورش گزارش کند.

درصدی از درآمد ناشی از ترافیک شبکه شاد صرف توسعه آموزش مجازی

بر اساس جداول پیوست مالی تفاهم نامه آموزش و پرورش و شرکت ارتباطات سیار که متعاقباً تدوین می شود درصدی از درآمد اپراتور از ترافیک مذکور با نظارت آموزش و پرورش در راستای توسعه آموزش مجازی هزینه خواهد شد.

پی نوشت: این نسخه در صورت توافق و هماهنگی های جدید با سازمان ها و نهاد های بیرون از آموزش و پرورش به روزآوری خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 18 آبان 1399 بروزرسانی: 18 آبان 1399 گردآورنده: mnab.ir شناسه مطلب: 1187

به "بخش خصوصی به شبکه شاد وارد شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بخش خصوصی به شبکه شاد وارد شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید