آموزش 7 مدل بافت توری با دومیل زیبا و چشم نواز

به گزارش مجله مدیریت ناب، با انواع مدل بافتنی می توان تنوع زیادی در بافتنی ها ایجاد کرد. مدل هایی مانند بافت لانه زنبوری، بافت پیچ لوزی، انواع بافت کشباف، بافت پیچ و … . در این مطلب هم قصد داریم بافت توری را در چند مدل زیبا و پرطرفدار توضیح دهیم تا در بافتنی های خود جلوه ای خاص ایجاد کنید؛ با ما همراه باشید.

آموزش 7 مدل بافت توری با دومیل زیبا و چشم نواز

روش بافت توری

1. بافت توری مدل آگاو

بافت توری مدل آگاو

برای این مدل بافت توری، به تعداد مضرب 24 + 5 دانه سر بگیرید.

رج 1 :

1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر

(5 دانه از رو، 4 دانه از زیر، 1 ژته، 3 دانه از زیر، 2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ روا از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، 5دانه از رو،

1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج های زوج :

همه دانه های از زیر بافته را از زیر و همه دانه های از رو بافته و ژته را از رو ببافید.

رج 3:

1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر (4 دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه از زیر، 1 ژته، 1 از زیر، یک ژته 3 دانه از زیر 2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، 4 دانه از رو، 1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر).

رج 5 :

1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر (3 دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، (3 دانه از زیر، 1 ژته) 2 بار، 3 دانه از زیر 2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، 3 دانه از رو، 1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر).

رج 7 :

1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر (2 دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه از زیر، 1 ژته، 5 دانه از زیر، یک ژته ، 3 دانه از زیر، 2 دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، 2 دانه از رو، 1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر).

رج 9 :

1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید،

یک ژته، 1 دانه زیر (یکی از رو، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه از زیر، 1 ژته، 7 از زیر، یک ژته، 3 دانه از زیر، 2 دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، 1 دانه از رو، 1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر) .

حال رج های 1 تا 10 را تکرار کنید.

2. آموزش بافت با دو میل: مدل کشباف توری شبکه

بافت توری شبکه کشباف

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب 2 +2+2 دانه سر بگیرید.

رج 1:

1 حاشیه، (1 ژته ، 1 دانه را از زیر بافته و دانه دوم را به شکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید به طوری که دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد)، داخل پرانتز را تکرار کنید و 1 دانه آخر را حاشیه ببافید.

رج 2:

1 حاشیه، (1 ژته ، 2 تا یکی از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید، 1 دانه آخر را حاشیه ببافید.

برای ادامه این مدل بافت با دو میل، رج های 1 تا 2 را تکرار کنید.

3. بافت توری مدل زنجیره ای از الماس

بافت توری مدل زنجیره ای از الماس

برای بافت توری این مدل به تعداد مضرب 8 دانه سر بگیرید.

رج 1 از سمت راست :

(3 دانه از زیر، 1 ژته، 1 دانه نبافته به میل راست بگیرید 2 دانه از زیر و 1 دانه نبافته را روی آن 2 دانه بافته شده بیندازید، 1 ژته، 2 دانه از زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 2 و همه رج های زوج : تمام دانه ها از رو بافته شود.

رج 3:

(3 دانه از زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 ژته، 2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk)، 2 دانه از زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 5:

2 دانه از زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk)، 1 دانه زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 7:

(1 دانه از زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 ژته، 3 دانه از زیر، 1 ژته، 2 دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk)) داخل پرانتز را تکرار کنید.

در ادامه بافت رج های 1 تا 8 را تکرار کنید.

4. آموزش بافت با دو میل: مدل توری درخت انگور

بافت توری درخت انگور

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب 8 + 6 دانه سر بگیرید.

رج 1 و تمام رجهای فرد: همه دانه ها از رو بافته شود.

رج 2:

2 دانه زیر، (2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk )، 2 دانه زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید و 4 دانه آخر را از زیر ببافید.

رج 4:

1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته (1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 تا را با هم از زیر یکی کنید، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته) داخل پرانتز را تکرار کنیدو 2 دانه آخر را از زیر ببافید.

رج 6:

3 دانه زیر، 1 ژته (3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 تا را با هم از زیر یکی کنید، 1 دانه زیر، 1 ژته) داخل پرانتز را تکرار کنید و 3 دانه آخر را از زیر ببافید.

رج 8:

5 دانه زیر، (2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 تا را با هم از زیر یکی کنید، 2 دانه زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید و 2 دانه آخر را از زیر ببافید.

رج 10:

4 دانه زیر، (2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، * 1 ژته، 1 دانه زیر * 2 بار، 2 دانه را نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 تا را با هم از زیر یکی کنید) داخل پرانتز را تکرار کنید و 3 دانه آخر را از زیر ببافید.

رج 12:

3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر (یکی از زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید و 2 دانه آخر را از زیر ببافید.

برای ادامه این مدل زیبای بافت با دو میل می توانید رج های 1 تا 12 را تکرار کنید.

5. بافت توری مدل پلکان به آسمان

بافت توری مدل پلکان به آسمان

برای این مدل بافت توری به تعداد 8 + 2 دانه سر می گیریم.

رج 1:

یک دانه حاشیه (2 دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، یک ژته، 2 دانه از زیر، 2 دانه از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید + یک دانه حاشیه .

رج 2 و رج های زوج :

یک دانه حاشیه (2 دانه از زیر 4 دانه از رو 2 دانه از زیر) یک دانه حاشیه .

رج 3 :

یک دانه حاشیه (2 دانه از رو، 2 دانه از زیر، یک ژته، یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را به شکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید به طوری که دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد، 2 دانه از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید + یک دانه حاشیه .

در ادامه رج های 1 تا 4 را ادامه دهید.

6. آموزش بافت با دو میل: مدل توری زنجیره قلب

بافت توری مدل زنجیره قلب

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب 9 بعلاوه 2 دانه سر بگیرید.

رج 1:

1 دانه حاشیه، (2 دانه از رو، 2 دانه زیر ، 1 ژته، 1 دانه زیر، یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را به شکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید به طوری که دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد، 2 دانه زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید، 1 دانه آخر را حاشیه ببافید.

رج 2:

تمام رجهای زوج: یکی حاشیه (2 دانه زیر 5 دانه از رو 2 دانه زیر) داخل پرانتز را تکرار کنید، 1 دانه آخر را حاشیه ببافید.

رج 3:

1 دانه حاشیه، (2 دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 دانه از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید، 1 دانه آخر را حاشیه ببافید.

در ادامه برای این مدل بافت با دو میل رج های 1 تا 4 را تکرار کنید.

7. آموزش بافت با دو میل: مدل توری برگ متناوب

بافت توری برگ متناوب

برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب 14 + 2 دانه سر بگیرید.

رج 1:

2 دانه از رو، (2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 دانه را با هم از زیر یکی کنید، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر 2 دانه از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 2 و تمام رج های زوج:

(2 دانه زیر، 12 دانه از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید و 2 دانه آخر به زیر بافته شود.

رج 3:

2 دانه از رو، (2 دانه زیر، 1 ژته، 3 تا زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 دانه را با هم از زیر یکی کنید، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر 2 دانه از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 5:

2 دانه از رو، (2 دانه زیر، 1 ژته، 5 تا از زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، 1 دانه زیر 2 دانه از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 7:

2 دانه از رو، (2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 دانه را با هم از زیر یکی کنید، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 دانه از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 9:

2 دانه از رو، (2دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و 2 دانه را با هم از زیر یکی کنید، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 دانه از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج 11:

2 دانه از رو (یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یکی از زیر ، 1 ژته، 5 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 دانه از رو) داخل پرانتز را تکرار کنید.

برای ادامه این مدل بافت با دو میل، رج های 1 تا 11 را تکرار کنید.

سخن آخر

بافت توری نوعی بافت تزیینی محسوب می شود که شما می توانید در انواع شنل بافتنی، سارافون دخترانه، اشارپ زنانه و … از آن بهره ببرید. امیدواریم از این مطلب استفاده لازم را برده باشید و در نهایت تجربیات خود را در پایین همین صفحه با کارشناسان ما در میان بگذارید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 9 مرداد 1400 بروزرسانی: 9 مرداد 1400 گردآورنده: mnab.ir شناسه مطلب: 1682

به "آموزش 7 مدل بافت توری با دومیل زیبا و چشم نواز" امتیاز دهید

3 کاربر به "آموزش 7 مدل بافت توری با دومیل زیبا و چشم نواز" امتیاز داده اند | 3.7 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آموزش 7 مدل بافت توری با دومیل زیبا و چشم نواز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید